Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového portálu

Emília Rosinová
Nosice 26
020 01 Púchov
IČO : 347 463 23
DIČ : 1022110188

Okresný úrad Považská Bystrica

ďalej len ,, prevádzkovateľ“.

Pre kvalitné a plnohodnotné poskytovanie služieb je potrebné, aby zákazník poskytol predajcovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Povaha osobných údajov vyplýva zo zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len ,, Zákon“. Vzhľadom na existenciu týchto osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzujeme, že s nimi bude zaobchádzať podľa platných právnych predpisov SR.

Prevádzkovateľ  zároveň prehlasuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať v súlade s dobrými mravmi a jeho konanie nebude obchádzať ani odporovať zákonu a ďalším všeobecným právnym predpisom.

Prevádzkovateľ pri uzatvorení zmluvného vzťahu, teda pri vykonaní objednávky vyžaduje od kupujúceho nasledovné informácie:

-Meno, priezvisko a presná adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre

-e-mailová adresa, ktorá slúži na potvrdenie objednávky a nasledovnú komunikáciu s prevádzkovateľa s kupujúcim

-iná fakturačná adresa, v prípade, že kupujúci požaduje na faktúre inú ako doručovaciu adresu

-telefónny kontakt, pre prípad neuvedenia e-mailovej adresy alebo na rýchlejšiu komunikáciu.

Vyššie uvedené údaje prevádzkovateľ vyžaduje a uchováva pre možnosť plnenia kúpnej zmluvy, pre doručenie objednávky a urýchlený postup pri ďalšej objednávke. Kupujúci ma možnosť zmeniť osobné údaje kedykoľvek prihlásením sa do svojho účtu alebo prostredníctvom e-mailovej požiadavky. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu možnosť zrušenia a zneaktívnenia jeho účtu po zadaní požiadavky kupujúceho.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje kupujúcich nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje iným subjektom ako tým, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a na doručenie objednávky kupujúcemu. Medzi nevyhnutné subjekty s ktorými sa osobné údaje kupujúceho zdieľajú patria:

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

• Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48 136 999, so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 105158/B

Prevádzkovateľ bráni poškodeniu, zničeniu strate a zneužitiu databázy osobných údajov.

Osobné údaje vyžadované prevádzkovateľom sú nevyhnutné na poskytnutie služby a plnenie kúpnej zmluvy, iné ako nevyhnutné informácie prevádzkovateľ od kupujúceho nevyžaduje. Informácie, ktoré sa týkajú platieb zadáva kupujúci priamo na stránke jeho banky, údaje o bankovom účte prevádzkovateľovi neposkytuje. Banka kupujúceho poskytuje prevádzkovateľovi len informáciu o úspešnom alebo neúspešnom uhradení platby a  o účte z ktorého kupujúci uhradil požadovanú sumu, pre prípad vrátenia uhradenej sumy kupujúcemu. Prihlasovacie údaje k bankovému účtu ani iné informácie o účte, nie sú prevádzkovateľovi poskytované.

Pri registrácii kupujúci potvrdzuje, že bol v súlade s právnymi predpismi oboznámení so spracovaním jeho osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa a toto spracovanie je vykonávané bez požadovaného súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, vzhľadom na skutočnosť, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej je kupujúcim jednou zo zmluvných strán a na doručenie tovaru.

Pri objednávkovom procese, má kupujúci možnosť zaškrtnúť políčko na odsúhlasenie prijímania noviniek a akcii, zliav a iných marketingových aktivitách od prevádzkovateľa na svojom e-maily. V tom prípade prevádzkovateľ vyžaduje zaškrtnutie políčka na odsúhlasenie so spracovaním osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci má právo požiadať o výmaz osobných údajov a na zrušenie odoberania noviniek, akcií a iných marketingových aktivít na svojom e-mail alebo poštovým stykom.

Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje kupujúceho aj po skončení pôvodného účelu, po zániku zmluvy o poskytovaní služby pre štatistické účely, pre účtovníctvo či prieskumy, pre vymáhanie a postupovanie pohľadávok za službu, ktorú kupujúcemu poskytol, na uplatnenie práv alebo na plnenie iných povinnosti, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ smie informácie poskytnúť tretím stranám pre štatistické účely a prieskumy no len v anonymizovanej podobe, teda v tejto podobe nebude možné na základe poskytnutých údajov identifikovať konkrétnych zákazníkov.

Doba určená na uschovávania a spracovanie osobných údajov je rovnaká ako doba určená na poskytovanie služby. Kupujúci uzavretím zmluvy poskytuje prevádzkovateľovi www.darcekovysvet.com súhlas so zhromažďovaním a uchovávaním osobných údajov v uvedenom rozsahu a zároveň v zmysle §13 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že prevádzkovateľ www.darcekovysvet.com nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitých predpisoch na likvidáciu osobných údajov kupujúceho.